Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności Strona główna VENSYS Energy AG

Informacje ogólne

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważną kwestią. Poniżej chcielibyśmy szczegółowo poinformować Państwa, jakie dane zbieramy od Państwa podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i korzystania z naszych ofert oraz w jaki sposób są one przetwarzane lub wykorzystywane przez nas, a także jakie prawa przysługują Państwu w tym zakresie.

Państwa dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, będą przez nas przetwarzane wyłącznie na podstawie ustawowej ustawy o ochronie danych osobowych, tj. rozporządzenia podstawowego UE o ochronie danych osobowych (DSGVO), federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG-neu) oraz ustawy o telemediach (TMG).

 

I. Definicje

Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych wykorzystuje terminologię rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (DSGVO), którą dla Państwa wygody chcielibyśmy krótko wyjaśnić. Te i inne definicje znajdują się w art. 4 DSGVO.

 

a) dane osobowe
"dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "podmiotem danych"); osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikator, taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, lokalizacja, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej

 

b) zainteresowana osoba
"podmiot danych" oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych

 

c) Przetwarzanie
"Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji, także zautomatyzowanych, wykonywanych na danych osobowych, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub przekształcanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kompilowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

d) Ograniczenie przetwarzania
"Ograniczenie przetwarzania" oznacza znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

 

e) Pseudonimizacja
"Pseudonimizacja" oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być przypisane do konkretnej osoby, której dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

f) Osoba odpowiedzialna
"administrator danych" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeśli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie unijnym lub krajowym, administrator danych lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie unijnym lub krajowym.

 

g) Przetwórcy kontraktowi
"przetwarzający" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

 

h) Odbiorca
"odbiorca" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy osoba ta jest stroną trzecią, czy też nie. 2 Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia, zgodniee z prawem unijnym lub krajowym, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie takich danych przez te organy odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i zgodnie z celami przetwarzania.

 

i) Osoba trzecia
"strona trzecia" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ inny niż zainteresowana osoba, administrator danych, przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 

j) Zgoda
"Zgoda" podmiotu danych oznacza każde dobrowolne, konkretne i świadome wyrażenie jego woli, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, w którym podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

 

II. Charakter danych osobowych, których to dotyczy / cele przetwarzania

Dane osobowe, które mają być przez nas przetwarzane, obejmują tytuł, nazwisko, imię, ważny adres e-mail, adres i numery telefonów - wszystkie dane osobowe, które są nam potrzebne do świadczenia naszych usług kontraktowych dla Ciebie. Dane te są gromadzone w celu zidentyfikowania Państwa jako naszych klientów, umożliwienia odpowiedniej realizacji Państwa zamówienia, prowadzenia z Państwem korespondencji, wystawiania faktur, rozpatrywania ewentualnych roszczeń oraz dochodzenia roszczeń wobec Państwa. Brak podania danych osobowych (z wyjątkiem numeru telefonu) spowoduje niewykonanie zamówienia. Brak podania numeru telefonu ogranicza naszą zdolność do komunikacji z Państwem.

Przetwarzanie danych odbywa się na Państwa życzenie i jest wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO do wyżej wymienionych celów w celu odpowiedniego przetworzenia Państwa żądania lub zamówienia oraz w celu wzajemnego wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy.

Nie prowadzimy automatycznego podejmowania decyzji (zwłaszcza profilowania).

W razie potrzeby możemy przekazać te dane naszym partnerom, jeśli korzystamy z ich usług w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Państwa, np. dostawcom, hostom danych, zewnętrznym konsultantom (księgowym/podatkowym) i tym podobnym. Dalsze dostarczone dane mogą być wykorzystane przez osoby trzecie wyłącznie do wymienionych celów.

Dane osobowe przetwarzane przez nas w ramach stosunku umownego będą przechowywane do momentu prawidłowego wykonania umowy wraz z ustawowymi terminami rękojmi za wady, a następnie zostaną usunięte, chyba że będziemy zobowiązani do ich przechowywania zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a). c DSGVO ze względu na prawo podatkowe i handlowe lub inne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania i dokumentacji (np. wynikające z niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), niemieckiego kodeksu karnego (StGB) lub niemieckiego kodeksu podatkowego (AO)), lub zgodzili się Państwo na dłuższy okres przechowywania zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO.

 

III. Nazwa i adres administratora danych osobowych

W rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych odpowiedyialny jest:

VENSYS Energy AG, https://www.vensys.de
Im Langental 6

66539 Neunkirchen
Niemcy

Ing. Jürgen Rinck (przewodniczący rady nadzorczej)

Telefon: +49 6821 9517-0
Faks: +49 6821 9517-111
E-Mail: info@vensys.de

 

IV. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych osobowych

Inspektorem ochrony danych osobowych administratora danych jest

Pavel Kovalcuk

save IT first GmbH
Güterstr. 58
54295 Trier

E-Mail: pavel.kovalcuk@saveitfirst.de
Telefon: +49 651 4627150

Każda zainteresowana osoba może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych osobowych ze wszystkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

 

V.  Specjalne przepisy dotyczące naszej strony internetowej

Dane serwera https://www.vensys.de

Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej w celach czysto informacyjnych, dane, które są automatycznie przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową, będą zbierane i przetwarzane:

 • Typ przeglądarki
 • Data i godzina pobrania
 • Ustawienia przeglądarki
 • Zastosowany system operacyjny
 • Strona internetowa, z której Państwo nas odwiedzają oraz strony, które Państwo odwiedzają
 • Twój adres IP

Dane te są anonimizowane oraz przechowywane i przetwarzane oddzielnie od Państwa danych osobowych. Gromadzenie danych jest niezbędne do umożliwienia w ogóle korzystania z naszej strony internetowej. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu ulepszenia naszej oferty internetowej.

 

Użycie ciasteczek

Używamy technologii cookies do naszej prezentacji w Internecie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do Państwa przeglądarki internetowej przez nasz serwer WWW podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, a następnie zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze. Są to głównie tzw. sesyjne pliki cookie, które są zapisywane tylko na czas trwania Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, a następnie ponownie usuwane.

Możesz określić w swojej przeglądarce, czy pliki cookie mogą być ustawiane i pobierane. Ze względów technicznych należy jednak zatwierdzić cookies sesyjne dla pełnego zakresu funkcji na naszej stronie internetowej.

W związku z korzystaniem z cookies nie gromadzimy i nie przechowujemy danych osobowych. Nie stosujemy również żadnych technik w celu powiązania informacji generowanych przez pliki cookie z danymi użytkownika.

 

Google Analytics z funkcją anonimizacji

Do naszej obecności w Internecie korzystamy z usługi analitycznej "Google Analytics" firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, (zwanej dalej Google). Pozwala nam to na analizę korzystania z witryny. Do tego celu używa się również ciasteczek. Informacje generowane przez pliki cookie są wysyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP jest już skrócony, a tym samym anonimizowany przez Google na terenie państw członkowskich UE lub innych umawiających się państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W naszym imieniu Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług dla nas jako operatora strony internetowej w związku z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

Adres IP przekazany przez Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Możesz zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień swojej przeglądarki, ale nie można wykluczyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne dla Ciebie.

Ponadto mają Państwo możliwość uniemożliwienia Google zapisywania danych wygenerowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej, jak również przetwarzania tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem:

[obecny http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

 

Korzystanie z możliwości kontaktu
Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy. Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego, podane przez Ciebie informacje będą przechowywane w celu przetworzenia Twojego wniosku. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

 

Korzystanie z funkcji rekomendacji
Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu również możliwość polecenia strony innej osobie. Jeśli korzystasz z funkcji rekomendacji, podane przez Ciebie informacje będą przechowywane wyłącznie w celu przetworzenia rekomendacji. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

 

Korzystanie z Google Maps

Na naszej stronie internetowej używamy komponentu "Google-Maps" firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, (dalej Google). Podczas korzystania z wbudowanego w naszą witrynę komponentu "Mapy Google", Google używa pliku cookie do przetwarzania ustawień i danych użytkownika podczas wyświetlania witryny, w której komponent "Mapy Google" jest zintegrowany. Ten plik cookie pozostaje zazwyczaj nawet po zamknięciu przeglądarki, chyba że zostanie usunięty ręcznie lub wygaśnie z powodu upływu czasu.

Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie danych przez komponent "Mapy Google", masz możliwość dezaktywacji "Mapy Google", aby nie przekazywać danych do "Google". W takim przypadku jednak usługa "Google Maps" może nie nadawać się do użytku lub może być używana tylko w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z usługi "Google Maps" podlega warunkom korzystania z usługi "Google", które można znaleźć pod adresem

https://policies.google.com/terms?hl=pl

i dodatkowe warunki użytkowania:

https://www.google.com/intl/pl/help/terms_maps/

 

Publikacja ogłoszeń o pracy

Jeśli aplikujesz na jedną z naszych ofert pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej, Twoje dane będą zbierane i przetwarzane przez nas w celu realizacji procedury aplikacyjnej.

Jeżeli po złożeniu wniosku nastąpi zawarcie umowy o pracę, przekazane dane zostaną wykorzystane do celów zwykłej organizacji i administracji. Dane te zostaną następnie zapisane w Państwa aktach osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Jeśli wniosek zostanie odrzucony, dane zostaną automatycznie usunięte po dwóch miesiącach od odrzucenia. Nie ma to miejsca, jeśli dłuższe przechowywanie jest konieczne ze względu na wymogi prawne lub jeśli wyraźnie zgodzili się Państwo na dłuższe przechowywanie w naszej bazie danych zainteresowanych stron.

 

VI. Prawa podmiotu danych

(do odpowiedniego artykułu DSGVO jest odesłanie!)

 

a) Prawo do informacji, art. 15 DSGVO
Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, na mocy podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, do uzyskania w dowolnym czasie i bezpłatnie od administratora danych informacji o dotyczących jej danych osobowych oraz ich kopii. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji na temat następujących kwestii:

 • istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 organu ochrony danych oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotnych informacji na temat logiki tego procesu oraz jego zakresu i zamierzonego wpływu na podmiot danych
 • jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 • istnienie prawa do poprawienia lub usunięcia odnoszących się do niej danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania tych danych przez administratora lub prawa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • jeżeli jest to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu
 • odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • cele przetwarzania

 

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego, czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń związanych z przekazywaniem danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych administratora danych, o których mowa w pkt I.2.

 

b) Prawo do sprostowania, art. 16 DSGVO

Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, na mocy podstawowego rozporządzenia o ochronie danych, do niezwłocznego zażądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego, mając na uwadze cele przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych administratora danych, o których mowa w pkt I.2.

 

c) Prawo do skreślenia (prawo do bycia zapomnianym), art. 17 DSGVO
Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, przyznane na mocy podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, do uzyskania od administratora danych natychmiastowego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn i przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DSGVO.
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.
 • Dane osobowe były przetwarzane bezprawnie.
 • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia organu ochrony danych i nie ma nadrzędnych uzasadnionych przyczyn przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 rozporządzenia organu ochrony danych.
 • Osoba, której dane dotyczą, odwołuje swoją zgodę, na podstawie której dokonano przetwarzania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ORD lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia ORD, i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
 • Dane osobowe zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób w celach, dla których nie są już potrzebne.

Jeśli jeden z powyższych powodów ma zastosowanie, a osoba, której dane dotyczą, chce, aby jej dane osobowe zostały przez nas usunięte, może ona w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, jak określono w punkcie I.2. Natychmiast zastosujemy się do Państwa uzasadnionej prośby o usunięcie.

Jeżeli dane osobowe zostały przez nas podane do wiadomości publicznej i nasza firma jest odpowiedzialna zgodnie z art. 17 ust. 17. 1 DSGVO, nasza firma, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, aby poinformować innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, chyba że przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem.

 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 DSGVO
Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, na mocy podstawowego rozporządzenia o ochronie danych, zwrócić się do administratora danych z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 organu ochrony danych i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora danych przeważają nad powodami zainteresowanej osoby.
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania.
 • dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez podmiot danych, przez okres, który umożliwia administratorowi danych weryfikację dokładności danych osobowych.

Jeżeli jeden z powyższych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia posiadanych przez nas danych osobowych, może w każdej chwili skontaktować się z nami, podając dane kontaktowe administratora danych, o którym mowa w punkcie I.2.

 

e) Prawo do przenoszenia danych, art. 20 DSGVO
Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, na mocy podstawowego rozporządzenia o ochronie danych, otrzymać dotyczące jej dane osobowe, które przekazała administratorowi danych w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazać je innemu administratorowi danych bez interwencji administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem że

 • przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a) DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO oraz
 • przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Ponadto, korzystając ze swojego prawa do przekazywania danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo, zgodnie z art. 20 ust. 1 DSGVO, uzyskać, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednej odpowiedzialnej strony do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie narusza to praw i wolności innych stron.

W celu skorzystania z prawa do przekazania danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami, kontaktując się z danymi kontaktowymi administratora danych zgodnie z pkt I.2.

 

f) Prawo do odwołania, art. 21 DSGVO

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, na mocy podstawowego rozporządzenia o ochronie danych, w każdej chwili sprzeciwić się, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) organu ochrony danych. Odnosi się to również do profilowania w oparciu o te przepisy.

W przypadku sprzeciwu my, jako administrator danych, nie przetwarzamy już danych osobowych, o ile nie udowodnimy, że istnieją istotne powody przetwarzania, które zasługują na ochronę i które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub o ile przetwarzanie nie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu reklamy bezpośredniej, osoba zainteresowana ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu takiej reklamy. Odnosi się to również do profilingu, o ile jest on związany z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się ich przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto podmiot danych ma prawo sprzeciwić się, z powodów wynikających z jego szczególnej sytuacji, przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych, które jest prowadzone przez nas jako administratora danych do celów badań naukowych lub historycznych albo do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 organu ochrony danych, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych administratora danych, o których mowa w pkt I.2.

 

g) Prawo do cofnięcia zgody na ochronę danych osobowych

Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, na mocy podstawowego rozporządzenia o ochronie danych, w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z nami, kontaktując się z danymi kontaktowymi administratora danych, o których mowa w pkt I.2.

 

h) Prawo do odwołania; art. 77 DSGVO
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych. Z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym w miejscu zamieszkania lub pracy lub w siedzibie naszej firmy.

 

VII. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych przepisów o ochronie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aktualna wersja jest dostępna na stronie websi-te. Proszę regularnie odwiedzać tę stronę internetową i informować się o obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

 

Status: 19.08.2022